Sekce železniční dopravy, sdružuje velmi významné dopravní, spediční a dodavatelské firmy provozující železniční, případně kombinovanou dopravu, nebo se významně podílejí na budování železniční dopravní infrastruktury.

Činnost sekce spočívá především v odborných složkách provozních, přepravních, vozidlových a v infrastrukturách. Cílem je přiblížit se požadavkům a záměrům EU v oblasti železniční dopravy, zachovat plnou funkčnost železniční dopravy v ČR a být plnohodnotnou součástí evropské železniční sítě.

Přijetím zákona č.266/94 Sb. o drahách byl umožněn, mimo ČD, přístup dalších dopravců na železnici. Z toho vyplynula nutnost zajistit mimo konkurence i spolupráci všech zúčastněných dopravců. Železnice má v ČR stále významný podíl především v nákladní dopravě, kde zajišťuje 40% veškeré nákladní dopravy, což je výrazně více, než je v Evropě obvyklé. V osobní dopravě se přes mírný pokles dokonce její podíl na trhu při značném poklesu autobusové dopravy zvyšuje.

Velice rychle se rozvíjel počet dopravců v nákladní dopravě, a to především u hromadných substrátů při dopravě z místa těžby, resp. výroby, do místa spotřeby. Vstup externích dopravců na síť železnice se uskutečňuje za cenu regulovanou Ministerstvem financí, což způsobuje celou řadu problémů na straně externích dopravců i na straně správce sítě ČD.

Po zahájení privatizace a pronájmů regionálních tratí se začíná rozvíjet i provozování osobní dopravy více dopravci. I zde je sporný bod, a to rozdělování státní dotace na osobní dopravu, protože není stanoveno dotační pravidlo.

Z koncepčního hlediska stojí před sekcí v současné době především úkoly spojené se spoluprací na realizaci tezí stanovených usnesením vlády o dopravní politice České republiky pro oblast železniční dopravy. Zde se jedná především o úkoly v privatizačním a transformačním procesu ČD, v přípravě podmínek pro vstup do EU, zajištění optimalizované dopravní obsluhy regionů, rozvoji infrastruktury a harmonizaci podmínek dopravního trhu.

V návaznosti na tyto základní úkoly se v dané době jeví jako nejdůležitější výrazné zlepšení legislativního rámce železniční dopravy jak uvnitř tohoto dopravního oboru, tak i ve vztahu k ostatním druhům dopravy.

Programové teze sekce kombinované a železniční dopravy Svazu dopravy pro rok 2023 a následující

  1. zvyšování kapacity železničních drah jak pro nákladní, tak osobní dopravu jak jejich výstavbou, tak rekonstrukcí
  2. zvyšování investic do drážní sítě, umožňující absorbovat zvýšené požadavky na přepravu ekologicky šetrnějších energetických surovin
  3. zvyšování provozních prostředků pro zajištění stabilní a kvalitní provozuschopnosti drážní sítě
  4. podpora kombinované dopravy zvyšováním kapacity terminálů vč. přechodů silnice/železnice a voda/železnice
  5. podpora rekonstrukce, výstavby a provozování železničních vleček a zařízení služeb
  6. provozní podpora kombinované dopravy
  7. provozní podpora jednotlivých vozových zásilek (JVZ) a podpora kooperace módů silnice=železnice v oboru JVZ
  8. podpora drážní elektromobility nejúčinnějším a nejekologičtějším přenosem energie – trolejovou elektrifikací drah
  9. výstavba dalších modálně konkurenceschopných tratí pro osobní a nákladní dopravu do zahraničí
  10. podpora digitalizace přepravních agend při zachování technologické svobody dopravců, tj. podpor tržních řešení digitálních nástrojů a nikoli vnucování byrokraticky nařízených agend a státem/EU vnucených způsobů řešení.
Martin Hořínek, CEO, METRANS Rail, s. r. o.

předseda sekce

Ing. Vladimír Fišer, ředitel Bohemiakombi, a.s.

místopředseda sekce

Členové