Sekce železniční dopravy sdružuje velmi významné dopravní, spediční a dodavatelské firmy provozující železniční, případně kombinovanou dopravu, nebo se významně podílejí na budování železniční dopravní infrastruktury.

Činnost sekce spočívá především v odborných složkách provozních, přepravních, vozidlových a v infrastrukturách. Cílem je přiblížit se požadavkům a záměrům EU v oblasti železniční dopravy, zachovat plnou funkčnost železniční dopravy v ČR a být plnohodnotnou součástí evropské železniční sítě.

Přijetím zákona č.266/94 Sb. o drahách byl umožněn, mimo ČD, přístup dalších dopravců na železnici. Z toho vyplynula nutnost zajistit mimo konkurence i spolupráci všech zúčastněných dopravců. Železnice má v ČR v současné době v nákladní dopravě zhruba 25 % podíl proti silniční nákladní dopravě, což není nikterak přepravně významný podíl, ale v rámci Svazu dopravy usilujeme, aby se tato disproporce v dohledné době změnila ve prospěch ekologičtější železniční nákladní dopravy.

Programové teze sekce kombinované a železniční dopravy Svazu dopravy pro rok 2023 a následující

  1. zvyšování kapacity železničních drah jak pro nákladní, tak osobní dopravu jak jejich výstavbou, tak rekonstrukcí
  2. zvyšování investic do drážní sítě, umožňující absorbovat zvýšené požadavky na přepravu ekologicky šetrnějších energetických surovin
  3. zvyšování provozních prostředků pro zajištění stabilní a kvalitní provozuschopnosti drážní sítě
  4. podpora kombinované dopravy zvyšováním kapacity terminálů vč. přechodů silnice/železnice a voda/železnice
  5. podpora rekonstrukce, výstavby a provozování železničních vleček a zařízení služeb
  6. provozní podpora kombinované dopravy
  7. provozní podpora jednotlivých vozových zásilek (JVZ) a podpora kooperace módů silnice=železnice v oboru JVZ
  8. podpora drážní elektromobility nejúčinnějším a nejekologičtějším přenosem energie – trolejovou elektrifikací drah
  9. výstavba dalších modálně konkurenceschopných tratí pro osobní a nákladní dopravu do zahraničí
  10. podpora digitalizace přepravních agend při zachování technologické svobody dopravců, tj. podpor tržních řešení digitálních nástrojů a nikoli vnucování byrokraticky nařízených agend a státem/EU vnucených způsobů řešení.
Martin Hořínek, CEO, METRANS Rail, s. r. o.

předseda sekce

Ing. Vladimír Fišer, ředitel Bohemiakombi, a.s.

místopředseda sekce

Členové