Sekce silniční infrastruktury Svazu dopravy České republiky

sdružuje majetkové správce, údržbové organizace dálnic, silnic I., II. a III. třídy. Zahrnuje Sdružení správ a údržeb silnic v České republice. Vystupuje jako představitel zaměstnavatelů v tripartitě s partnery, kterými jsou odbory a Vláda ČR.

Je to zejména odborné sdružení, které se vyjadřuje k legislativním krokům vlády, koncepcím, organizačním opatřením, normám a technickým předpisům.

Zároveň plní společenskou stránku členské základny. Spolupodílí se na prestižních akcích typu dopravních konferencí, odborných seminářů, ale i Plesu dopravy České republiky, společenských akcí jednotlivých členů. Zde jsou mimo jiné i partnery Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Krajská hospodářská komora ČR, Česká manažerská asociace, Sdružení pro výstavbu silnic, Integrovaný záchranný systém (policie, hasiči, záchranka, zdravotníci), atd.

Svaz dopravy ČR a jeho sekce silniční infrastruktury spravovanou problematiku i přes její náročnost zvládá. Největším problémem je podfinancování silničního hospodářství ČR. Silniční majetek dálnic, silnic I., II. a III. třídy se nachází zhruba na padesáti procentech prosté reprodukce. Nadřazená dopravní infrastruktura, dálnice a silnice I. třídy, je převážně finančně pokryta. Zde je spíše legislativní problém pro dosažitelnost majetkoprávního vypořádání infrastrukturních staveb a získání příslušných povolení. Podfinancování se projevuje nejvíce u dopravně méně významných silnic II. třídy, nacházejících se většinou na rozhraní regionů. To vytváří problém pro zaměstnanost. Občané z těchto oblastí většinou nemají místní pracovní příležitosti. Protože za prací dojíždějí, musejí využívat individuální dopravu, většinou po silnicích III. třídy několik desítek kilometrů, které jsou v havarijním a nevyhovujícím stavu. To občanům ztěžuje jejich životní situaci, zejména v ekonomické oblasti.

Svaz řeší i jednorázové problémy. Mezi ně patří např. hospodářské a organizační potíže s pandemii COVID-19, válkou na Ukrajině, omezení funkčnosti globálního trhu, spojených s výpadkem dodávek výrobků, surovin, služeb, inflací, růstem cen stavebních materiálů, služeb, atd.

Přes všechny svízele se daří udržet silniční dopravní infrastrukturu v chodu, přestože se dá očekávat pokles finančních zdrojů v nadcházejících letech.

Mnoho energie stojí i zajištění stavovské jednoty. Pokud nastanou ekonomické potíže, hledají se „jednoduchá řešení“ v podobě sólové dráhy jednotlivých členů svazu. To považujeme za nesprávnou cestu.

Ing. Miroslav Němec, ředitel SÚS Pardubického kraje

předseda sekce

Členové