Program Svazu dopravy pro rok 2023

 • Zajistit dostatečnou podporu dopravnímu sektoru ve všech jeho módech dlouhodobě předvídatelným financováním dopravní infrastruktur včetně stabilního financování následného provozování a údržby.
 • Nezatěžovat žádný mód dopravy dalšími poplatky či jejich zvyšováním jakéhokoli druhu.
 • Zajistit podmínky pro realizaci klíčových dopravních staveb ve všech dopravních módech, zejména ve vazbě na zrychlení povolovacích řízení a dodržování termínů
 • Zamezit neadekvátnímu zpřísňování limitů emisí znečišťující látek z nových silničních vozidel (EURO 7 / VII)
 • Nadále při případných revizích prosazovat realistické a fyzikálně možné cíle EU v oblasti snižování emisí ze silničních vozidel v rámci revize nařízení, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy (CO2). Cíle musí respektovat reálný stav nízkoemisní mobility a dobíjecí a plnicí infrastruktury, lokální přenosové a distribuční soustavy.
 • Prosazovat takovou elektromobilitu ve všech módech dopravy, které je v celém svém provozním cyklu (výroba – provoz – likvidace) skutečně šetrná k životní prostředí, tedy má mimo jiné i nejnižší přenosové ztráty, resp,. nejvyšší přenosovou účinnost, což je doprava trolejová.
 • Na úrovni EU i národní podporovat aktivity dopravců provozujících skutečně nízkoemisní vozidla a dopravní prostředky v celém jejich provozním cyklu
 • Prosazovat podporu železniční nákladní dopravě s cílem převodu dálkových přeprav ze silnice na železnici a obecně snižování energetické náročnosti dopravy – např. přímá podpora vlaků vedených v elektrické trakci, vlaků v systému jednotlivých vozových zásilek nebo vlaků kombinované dopravy.
 • Podporovat rozvoj železniční dopravy, a to jak městské, tak příměstské i meziměstské. Podporovat přípravu a rozvoj vysokorychlostních tratí.
 • Podporovat obnovu parku silničních i železničních vozidel a také plavidel s důrazem na plnění cílů v oblasti energetiky, skutečné ochrany klimatu a skutečné ochrany životního prostředí.
 • Podporovat rozvoj infrastruktury letišť za účelem rozvoje leteckých spojení do světa pro potřeby průmyslu, obchodu (cargo) a turismu. Prověřit možnosti spolupráce letišť v oblasti nákladní dopravy, prioritně s železnicí. Prověřit možnosti většího využití regionálních letišť za účelem cargo dopravy.
 • Pracovat na harmonizaci podmínek mezi silniční a železniční nákladní dopravou ve vazbě na naplnění cílů stanovených EU tak, aby byl vytvořen systém, kdy si oba druhy dopravy nekonkurují, ale jedna druhou doplňují. Naplňovat cíle EU v oblasti přechodu nákladní dopravy na železnici, která má nižší energetickou náročnost přepravy. Podporovat rekuperaci elektrické energie u železničních kolejových vozidel.
 • Podporovat inovativní řešení dopravních výzev směřujících k udržitelné dopravní situaci.
 • Podporovat zajištění skutečně rovného přístupu ke všem dopravcům poskytujících přepravu osob ve veřejném zájmu.
 • Podpořit sjednocení technických parametrů vozidel v sektoru závazků veřejné služby.
 • Prosazovat přímou a adresnou podporu vnitrozemské nákladní vodní dopravě s cílem převodu dálkových přeprav ze silnice na vodu.
 • V této souvislosti dobudovat Labsko – vltavskou vodní cestu – plavební stupeň Děčín a Přelouč. Prosazovat podporu vodní dopravy v rámci „city logistic“.