Sekce letecké dopravy je v současné době zastoupena společností Letiště Praha, a. s., která jako mateřská firma sdružuje dceřiné společnosti Czech Airlines Technics, a.s., poskytující služby v oblasti technické údržby letadel, a Czech Airlines Handling, a.s., zajišťující obchodní a technické odbavení letadel, cestujících a nákladu.

Sekce průběžně zpracovává připomínky k novelám zákonů a předpisů týkajících se oblasti letectví, taktéž se mj. aktivně podílela na vypracování Dopravní politiky České republiky, Koncepce letecké dopravy.

Trh letecké dopravy se během uplynulých dekádách stal v porovnání s minulostí daleko více liberalizovaný. Letectví prošlo strukturální změnou a přizpůsobilo se dynamickému trhu a poptávce. Tím tento druh dopravy již zcela ztratil svoji dřívější exkluzivitu a nedostupnost, a to jak pro nové společnosti uvažující o vstupu na tento trh, tak pro cestující. Těmito změnami se stalo letectví vysoce konkurenčním prostředím, ve kterém se všichni účastníci musí věnovat snižování nákladů při zachování maximální míry provozní bezpečnosti. Lze tedy předpokládat další spojování leteckých společností, odbavovacích společností a organizací zajišťující údržbu letadel do větších celků tak, aby mohly této situaci čelit.

Letecké doprava je velmi citlivá na globální i lokální hospodářské výkyvy, ekonomické cykly nebo, dle nedávné zkušenosti, nové fenomény jako jsou globální pandemie apod.

Navzdory současným výkyvům v letecké dopravě lze dle všech dostupných ukazatelů a predikcí klíčových autorit v mezinárodním letectví v následujících dvaceti letech očekávat výrazný nárůst objemu v tomto druhu dopravy, a to nejen v České republice, ale v celém regionu střední a východní Evropy.

Vzhledem k velikosti a ekonomické síle tuzemského trhu pro následující roky Sekce letecké dopravy prosazuje:

 • Zachování zájmu státu o rozvoj odvětví letecké dopravy s ohledem na jeho makroekonomický význam pro vývoj zaměstnanosti a ekonomiky České republiky (letectví je jediným sektorem dopravy, který nemá žádné nároky na státní rozpočet).
 • Zefektivnění všech řídicích, správních a legislativních procesů, které umožní urychlení výstavby potřebné dopravní infrastruktury (nikoliv pouze letecké).
 • Podporu společností působících v odvětví letecké dopravy v zavádění nových trendů a technologií, účast v programu Single European Sky a čerpání prostředků z toho programu na technologický rozvoj letectví v ČR.
 • Vytváření vhodného legislativního prostředí, které bude trvale podporovat subjekty přítomné v odvětví letecké dopravy v jejich činnostech, resp. podnikání, v poskytování služeb při zachování vysoké úrovně provozní bezpečnosti a zajištění vysoké provozní a ekonomické efektivity. Současně musí tento legislativní rámec pružně reagovat na novinky a nové trendy v letectví, jako například mezinárodní harmonizace v procesní rovině, nebo přijímání nových směrů letectví, jako například bezpilotní létání pro soukromé nebo komerční účely, resp. v blízké budoucnosti také pro přepravu cestujících a nákladu.
 • Další rozvoj ruzyňského letiště jako nejvýznamnějšího strategického článku civilní letecké infrastruktury v České republice, přičemž letiště Praha/Ruzyně má před sebou stěžejní úkoly komplexního rozvojového programu, který je postaven na 3 pilířích:
  • Paralelní RWY06R/24L, která bude postavena jižně od stávající hlavní RWY jako souběžná a provozně nezávislá dráha. Současná vedlejší RWY12/30 bude po dokončení výstavby nové dráhy definitivně uzavřena.
  • Navýšení kapacity terminálů, které nabídnou významně větší hodinovou propustnost a celkově vyšší kapacitu k zajišťování činností spojených s odbavením cestujících na stávajících i budoucích leteckých spojích.
  • Veřejný prostor letiště a tzv. AirportCity, přičemž veřejný prostor areálů letiště musí zajistit podmínky pro odpovídající úroveň dopravní obslužnosti letiště, včetně vybudování železničního spojení s centrem hl.m. Prahy, vytvoření nabídky potřebné parkovací kapacity a další funkce a služby zahrnuté do programu Airport City, jehož cílem je vytvoření komplementární nabídky dalších služeb pro cestující a veřejnost nesouvisejících přímo s odbavením.
 • Rozvoj mezinárodních letišť v dalších velkých českých městech.
  • Vytvoření podmínek pro provozování regionálních letišť s primárním zaměřením na sezónní lety a lety nízkonákladových leteckých společností.

Martin Kučera, výkonný ředitel pro letecký provoz Letiště Praha, a. s.

předseda sekce

Členové