Členské příspěvky členů Svazu dopravy České republiky (jejich výše a způsob placení) a počet hlasů řádných členů Svazu dopravy České republiky při hlasování na valné hromadě

Valná hromada Svazu dopravy České republiky, IČO: 613 81 705 (dále jen “Svaz”), dne 21. 03. 2024 v souladu s ust. § 9 platných a účinných Stanov Svazu schválila pro rok 2024
• členské příspěvky členů Svazu (jejich výši a způsob placení) a
• počet hlasů řádných členů Svazu při hlasování na příští valné hromadě Svazu.

1. VÝŠE ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU A POČET HLASŮ

Členové Svazu jsou pro účely stanovení výše ročního členského příspěvku pro rok 2024 a pro účely stanovení počtu hlasů, jež jim náleží při hlasování na valné hromadě Svazu, rozděleni do několika (celkem 5) skupin. Není-li dále uvedeno jinak, je pro zařazení do příslušné skupiny rozhodující evidenční stav zaměstnanců člena Svazu k 31. 12. 2023. Jednotlivé skupiny jsou následující:

1) Roční členský příspěvek řádných členů Svazu s počtem zaměstnanců do 20 (včetně) se stanovuje na 7.500,- Kč.
Každý řádný člen Svazu spadající do této skupiny má při hlasování na valné hromadě Svazu 1 hlas.

2) Roční členský příspěvek řádných členů Svazu s počtem zaměstnanců 21 až 200 (včetně) se stanovuje na 14.000,- Kč.
Každý řádný člen Svazu spadající do této skupiny má při hlasování na valné hromadě Svazu 2 hlasy.

3) Roční členský příspěvek řádných členů Svazu s počtem zaměstnanců 201 až 561 (včetně) se stanovuje na 23.000,- Kč.
Každý řádný člen Svazu spadající do této skupiny má při hlasování na valné hromadě Svazu 3 hlasy.

4) Roční členský příspěvek řádných členů Svazu s počtem zaměstnanců 562 a více je násobkem členského ročního příspěvku na jednoho zaměstnance ve výši 41,- Kč a skutečného evidenčního stavu zaměstnanců k 31. 12. 2023.
Každý řádný člen Svazu spadající do této skupiny má při hlasování na valné hromadě Svazu počet hlasů, který se vypočte následujícím způsobem:
“(celkový počet zaměstnanců k 31. 12. 2023 * 41) / 7500”
(výsledek se matematicky zaokrouhlí na celé číslo)

5) Roční členský příspěvek pro učňovské, střední odborné a vysoké školy se stanovuje ve výši 1.000,- Kč.
Každý řádný člen Svazu spadající do této skupiny má při hlasování na valné hromadě Svazu 1 hlas.

 

2. ZPŮSOB PLATBY PŘÍSPĚVKU

Úhrada ročního členského příspěvku na rok 2024 bude provedena na základě Svazem vystavené faktury. Podkladem pro fakturaci je vyplněný Evidenční list člena (viz příloha tohoto dokumentu), který člen Svazu odešle na adresu Svazu nebo e-mailem na adresu: svazdopravy@svazdopravy.cz.

Na základě doručených vyplněných “Evidenčních listů člena” vystaví Svaz faktury na členské příspěvky se splatností.

Při úhradě faktury je nutné použít jako variabilní symbol číslo faktury, aby bylo možné platbu v evidenci Svazu identifikovat!

Číslo účtu Svazu, na který budou příspěvky členů hrazeny, bude uveden na faktuře.

V případě, že člen nedoručí Svazu vyplněný “Evidenční list člena” ani do 15. 4. 2024 (včetně), bude Svaz pro účely fakturace příspěvku vycházet z počtu zaměstnanců takového člena k 31. 12. 2023 zvýšeného o 10 %. Tento způsob výpočtu člen nebude rozporovat.

Tento dokument je nedílnou součástí zápisu z jednání valné hromady Svazu ze dne 21. 03. 2024.

Příloha: Evidenční list viz odkaz ke stažení