STANOVY

Tyto stanovy vymezují charakter, postavení, úkoly, zásady a principy organizace Svazu dopravy České republiky (dále jen Svaz).

§ 1
Název a sídlo Svazu

 1. Název zní "Svaz dopravy České republiky" (zkratka SD ČR). Svaz je řádně evidován u Ministerstva vnitra ČR pod číslem II/s-OS/1-24 050/94-E.
 2. Sídlem Svazu je hlavní město České republiky Praha.

§ 2
Poslání Svazu

 1. Svaz je nezávislá dobrovolná a nepolitická organizace. Sdružuje organizace a subjekty, které podnikají převážně na území České republiky v oblasti dopravy a jí příbuzných činností. Svaz je otevřenou organizací i pro jiné organizace a subjekty.
 2. Posláním Svazu je vytvářet optimální podmínky pro dynamický rozvoj dopravního systému a to ve všech jeho základních i příbuzných oborech.
 3. Svaz je samostatný právní subjekt, který vystupuje v právních vztazích svým jménem.
 4. Realizaci svých cílů zabezpečuje Svaz prostřednictvím odborných sekcí, případně jiných svazových organizačních jednotek.

§ 3
Předmět činnosti Svazu

Za účelem splnění svého poslání plní Svaz zejména tyto úkoly:

 1. Hájí společné i specifické zájmy svých členů a vytváří pro to nezbytné předpoklady jak uvnitř Svazu, tak i mimo něj.
 2. Dbá na to, aby členové Svazu vykonávali svoji podnikatelskou činnost odborně, v souladu s obecnými předpisy a s potřebnou dávkou podnikatelské etiky.
 3. Prosazuje a hájí zájmy svých členů v jednáních s ústředními orgány státní správy.
 4. Prosazuje a hájí zájmy svých členů v jednáních s partnerskými odborovými Svazy. Při uplatnění systému uzavírání Kolektivních smluv vyššího stupně (dále jen KSVS) vede jménem svých členů, kteří jsou zastoupeni v příslušné odborné sekci jednání, pokud jej tato k jednání o uzavření KSVS pověří. Tohoto jednání se musí zúčastnit předseda příslušné odborné sekce, případně skupina odborníků této sekce, za účelem kolektivního vyjednávání ustanovená. Dojednané KSVS uzavírá a za Svaz podepisuje prezident Svazu a předseda příslušné odborné sekce.
 5. Se souhlasem členů zabezpečuje propagaci a šíření informací o jejich podnikatelské činnosti.
 6. Organizuje vzdělávací činnost a spolupracuje s orgány státní správy při zajišťování informačního servisu.
 7. Iniciativně se podílí na tvorbě zákonů a dalších legislativních opatření, která ovlivňují úroveň podnikání v dopravě, dbá na jejich zjednodušování a sjednocování.
 8. Prosazuje příslušnou odbornou sekcí přijaté návrhy svých členů pro zlepšení hospodářské politiky státu s cílem podpory rozvoje dopravy.
 9. Zabezpečuje činnost a služby podle potřeb a zájmů svých členů, zejména v oblastech informační, poradenské, výchovně vzdělávací, projektové apod.
 10. Spolupracuje s ostatními podnikatelskými Svazy a vyhledává nové formy spolupráce s nimi v zájmu zvyšování konkurenceschopnosti a zabezpečení trvale udržitelného rozvoje dopravního systému ve státě.
 11. Stejně tak spolupracuje s příbuznými organizacemi v zahraniční a vytváří podmínky pro přímou spolupráci členů s partnery v jiných zemích. Za tím účelem organizuje vzájemná setkání.

§ 4
Zásady činnosti Svazu

 1. Svaz je založen na demokratických principech a členství v něm je dobrovolné.
 2. Stanoviska a návrhy Svazu jsou zpracovávány za spolupráce členů, kteří se na jejich tvorbě podílejí buď přímo nebo prostřednictvím svých zástupců v odborných komisích či jiných útvarech. Členové jsou o přijatých stanoviscích a zpracovaných návrzích informováni převážně pomocí elektronických medií nebo na webových stránkách www.svazdopravy.cz.
 3. Rozhodnutí Svazu, týkající se plnění jeho poslání a způsobu plnění jeho úkolů včetně programového prohlášení, mají charakter stanovisek či doporučení. Jedná-li člen Svazu v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen upozornit orgány Svazu na tuto skutečnost. Jestliže tak neučiní, je tato skutečnost posuzována jako jednání proti zájmům Svazu.
 4. Svaz nezasahuje do vnitřních záležitostí svých členů.

§ 5
Právní forma, vznik a zánik Svazu

 1. Svaz je právnickou osobou, sdružující zaměstnavatele a podnikatele, vzniklou na základě § 2 a 9a zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů v platném znění.
 2. O zániku Svazu včetně způsobu likvidace, určení likvidátora a majetkovém vypořádání rozhoduje valná hromada Svazu.

§ 6
Členství ve Svazu, členské vztahy a zánik členství

 1. Členství ve Svazu je řádné nebo čestné. Svaz vystupuje jménem všech členů Svazu.
 2. Řádným členem Svazu ( dále jen členem Svazu) mohou být:
  1. subjekty sdružující firmy na základě odvětvových, profesních či regionálních zájmů (dále jen členský subjekt)
  2. firmy (dále jen členská firma)
  3. fyzické osoby
 3. Členství firmy v členském subjektu nevylučuje možnost být současně i členskou firmou.
 4. Členové Svazu mohou užívat označení "Člen Svazu dopravy České republiky". Tohoto označení mohou užívat i členské firmy členského subjektu.
 5. Čestnými členy Svazu mohou být fyzické osoby, které mají se Svazem společné zájmy.
 6. Statut pozorovatele s právem být informován o aktivitách Svazu a využívat služeb Svazu poskytovaných jeho členům mohou získat subjekty mající zájmy shodné se zájmy Svazu. O přiznání statutu pozorovatele, rozsahu poskytovaných informací a služeb a době trvání statutu pozorovatele, ne však delší než jeden rok, rozhoduje představenstvo.
 7. Řádné členství ve Svazu vzniká dnem doručení písemné přihlášky do sídla Svazu. Představenstvo si vyhrazuje právo odmítnout přijetí člena svazu do 12 týdnů uplynulých ode dne doručení přihlášky, pokud dle názoru představenstva nesplňuje morální vlastnosti a předpoklady potřebné pro podnikání na dopravním trhu. V případě rozhodnutí představenstva o nepřijetí, může zájemce o členství ve Svazu podat odvolání valné hromadě ve lhůtě šesti týdnů od doručení zamítavého rozhodnutí představenstva.
 8. Čestné členství ve Svazu vzniká dnem schválení valnou hromadou. Čestné členství zaniká na základě rozhodnutí čestného člena nebo rozhodnutím valné hromady. Návrh na schválení a zánik čestného členství podává představenstvo Svazu.
 9. Jestliže člen působí proti zájmům Svazu, může valná hromada na návrh představenstva rozhodnout o jeho vyloučení ze Svazu.
 10. V případě ukončení členství ve Svazu jakoukoliv formou pozbývá bývalý člen majetkových a jiný práv vůči Svazu.

§ 7
Práva členů

 1. Volit nebo být volen do všech orgánů Svazu.
 2. Každý člen má právo podílet se na rozhodování valné hromady způsobem upraveným v § 12 těchto Stanov, zúčastňovat se dalších akcí Svazu a právo spolurozhodovat o činnosti Svazu.
 3. Každý člen má právo prosazovat své názory a stanoviska a ovlivňovat tak tvorbu stanovisek Svazu.
 4. Každý člen má právo předkládat své návrhy na změny a úpravy základních svazových dokumentů, na svolání valné hromady a na obsah jejího programu a návrhy kandidátů pro volby představitelů Svazu.
 5. Každý člen Svazu má právo vyjadřovat se k činnosti Svazu a jeho orgánů, požadovat na orgánech Svazu vysvětlení ke všem rozhodnutím Svazu, Svazem zaujatým postojům i k jeho hospodaření a to jak na valné hromadě, tak i mimo ni. Orgány Svazu jsou povinny zajistit, aby člen obdržel jím požadovaná vysvětlení na valné hromadě, v ostatních případech pak do 30 dnů od uplatnění požadavku.
 6. Každý člen má právo zapojit se do činnosti Svazu prací v komisích, odborných sekcích a odborných týmech.
 7. Každý člen má právo vyžadovat od Svazu poskytnutí či zprostředkování služeb, vyplývajících z poslání a činnosti Svazu.

§ 8
Povinnosti členů

 1. Každý člen Svazu je povinen řídit se těmito stanovami. Člen Svazu je povinen respektovat usnesení valných hromad, pokud nejsou v rozporu s ustanovením § 4 odst. 4 těchto stanov nebo interními dokumenty člena Svazu, definujícími jeho poslání a činnost.
 2. Každý člen, orgány Svazu i sekretariát se zaměstnanci Svazu jsou povinni chránit dobré jméno Svazu a nepoškozovat svým jednáním jeho pověst. Pokud člen vystupuje jménem Svazu, je povinen prosazovat a vysvětlovat programové cíle a stanoviska Svazu na veřejnosti.
 3. Každý člen je povinen oznamovat Svazu všechny změny údajů, které jsou nutné pro vedení členské evidence a poskytovat orgánům Svazu takové informace, které jsou nezbytné k zabezpečení poslání a činnosti Svazu s výjimkou informací tvořících předmět obchodního nebo státního tajemství.
 4. Pozorovatel a čestný člen se může zúčastnit valné hromady Svazu a zúčastňovat se dalších akcí svazu.
 5. Člen, který je v prodlení s plněním svých povinností, uložených mu těmito stanovami, nemá po dobu tohoto prodlení právo hlasovat v orgánech Svazu.

§ 9
Členské příspěvky

 1. Povinností řádných a přidružených členů je zaplatit ve stanoveném termínu roční členský příspěvek, jehož výše je pro to které členství stanovena usnesením valné hromady.
 2. V případě prodlení s placením členských příspěvků delším jak tři měsíce pozastavuje se neplatícímu členovi poskytování veškerých služeb a neplatící člen ztrácí právo na spolurozhodování o činnosti Svazu (hlasovací právo). Pokud takovýto člen po přiměřené lhůtě svůj dluh vůči Svazu nevyrovná, navrhne představenstvo valné hromadě zrušení jeho členství.
 3. Představenstvo Svazu je oprávněno k rozhodování o úpravách členského příspěvku z mimořádných důvodů.

§ 10
Orgány Svazu

 1. Orgány Svazu jsou:
  1. valná hromada
  2. představenstvo
  3. dozorčí rada
  4. prezident, 1 viceprezident, viceprezidenti
  5. výkonný výbor
  6. odborná sekce
 2. Dle potřeby může představenstvo Svazu zřizovat dočasné orgány,potřebné k zajištění činnosti Svazu.
 3. V rámci Svazu mohou být podle příslušných ustanovení těchto stanov zřizovány komise, odborné sekce a odborné týmy.
 4. Člen orgánů podle odst. 1) písm.a), b) a c) musí být zástupcem člena Svazu. Členem představenstva a dozorčí rady nemohou být osoby uvedené v zákoně č. 238/94 Sb. o střetu zájmů.
 5. Funkční období prezidenta, viceprezidentů, členů představenstva, předsedů odborných sekcí a dozorčí rady je tříleté a končí dnem konání nejbližší valné hromady po jeho uplynutí. K tomuto datu končí funkční období těch funkcionářů Svazu, kteří byli zvoleni v mimořádném termínu nebo do orgánů na základě těchto stanov kooptováni. Opětovné zvolení funkcionářů do orgánů Svazu je možné.

§ 11
Zastupování Svazu a podepisování za Svaz

Svaz zastupuje ve všech svazových záležitostech jeho prezident, viceprezidenti a tajemník Svazu. Podpisové právo pro Svaz má jeho prezident, popřípadě zastupující viceprezident, tajemník Svazu a výkonný ředitel Svazu, je-li tato funkce zřízena a byl-li výkonný ředitel takovým zastupováním řádně pověřen. Podpisové právo v záležitostech jednotlivých odborných sekcí mají předsedové sekcí či předsedou pověřený zástupce sekce.

§ 12
Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Svazu. Valnou hromadu tvoří řádní členové Svazu s hlasem rozhodujícím přidružení a čestní členové s hlasem poradním.
 2. Valnou hromadu svolává představenstvo, mimořádně i dozorčí rada.
 3. Řádná valná hromada musí být svolána písemně a pozvánka musí být prokazatelně odeslána nejpozději do 14 dnů před termínem konání valné hromady.
 4. Spolu s pozvánkou musí být zaslán i program jednání valné hromady.
 5. Valná hromada se považuje za plně svolanou i bez dodržení uvedené čtrnáctidenní lhůty pouze tehdy, prohlásí-li všichni členové, že na dodržení této lhůty netrvají.
 6. Řádnou valnou hromadu je představenstvo povinno svolat každoročně, a to nejpozději do tří měsíců po ukončení účetního roku.
 7. Mimořádnou valnou hromadu je představenstvo povinno svolat:
  1. jestliže se na tom usnese předchozí valná hromada
  2. vyžadují-li to vážné zájmy Svazu
  3. na podkladě písemné žádosti členů Svazu, jejichž počet převyšuje deset procent z počtu řádných členů Svazu
  4. valnou hromadu může svolat i dozorčí rada, pokud to zjištěné skutečnosti vyžadují
  5. návrh na konání mimořádné valné hromady musí obsahovat body programu (navrhovaný program jednání), které budou mimořádné valné hromadě předloženy k projednání
  6. mimořádná valná hromada se musí konat nejpozději do šesti týdnů po přijetí žádosti o její svolání. Svolává se písemnou pozvánkou s tím, že pozvánka musí být prokazatelně odeslána nejpozději čtrnáct dnů před termínem konání valné hromady.

§ 13
Podmínky a výkon hlasovacího práva, řízení valné hromady

 1. Valné hromady je oprávněn zúčastnit se každý člen Svazu. Na každého člena připadá jeden hlas.
 2. Člen vykonává svá práva na valné hromadě prostřednictvím svého statutárního orgánu, nebo jeho zástupce.
 3. Hlasování se provádí aklamací. Tajně se hlasuje pouze tehdy, schválí-li takové hlasování valná hromada.
 4. Valné hromadě předsedá a její jednání řídí prezident Svazu nebo jeden z viceprezidentů, popřípadě další člen představenstva Svazu.
 5. Předsedající zajistí pořízení úplné listiny přítomných.
 6. O jednání valné hromady se pořizuje zápis, ve kterém musí být uvedeny zejména skutečnosti, rozhodné pro přijaté usnesení. Zápis podepsaný předsedajícím valné hromady spolu s usnesením musí být zaslán všem účastníkům valné hromady na jimi udanou adresu, popřípadě jim předán jiným dohodnutým způsobem.

§ 14
Platnost usnesení valné hromady

 1. Valná hromada je způsobilá platně se usnášet tehdy, činí-li počet přítomných účastníků jednání alespoň dvě třetiny z řádně pozvaných členů.
 2. Není-li dvoutřetinové účasti dosaženo ani po uplynutí dvaceti minut od doby v pozvánce uvedeného začátku jednání valné hromady, je valná hromada způsobilá platně se usnášet v počtu účastníků tak, jak se sešla.
 3. Usnesení valné hromady je platné tehdy, bylo-li přijato nadpoloviční většinou přítomných účastníků valné hromady, majících právo hlasovat.

§ 15
Pravomoc valné hromady

 1. Valné hromadě přísluší rozhodovat o veškeré činnosti Svazu, pokud Stanovy nevyhrazují rozhodování jiným orgánům Svazu.
 2. Valná hromada rozhoduje zejména v těchto záležitostech:
  1. o přijetí a změnách stanov
  2. volí a odvolává členy představenstva a dozorčí rady a stanoví počet viceprezidentů. V mezidobí jednání valných hromad může představenstvo Svazu v nezbytných případech, kdy valnou hromadou zvolení členové přestanou v orgánech pracovat, rozhodnout o kooptaci až jedné poloviny členů těchto orgánů
  3. schvaluje dlouhodobou koncepci a další základní dokumenty k rozvoji a práci Svazu
  4. schvaluje výroční zprávu představenstva a dozorčí rady
  5. schvaluje hospodaření svazu za uplynulý rok a jeho rozpočet na příslušný kalendářní rok
  6. rozhoduje o výši členského příspěvku a dalších souvisejících náležitostech
  7. rozhoduje o zrušení členství z titulu neplacení příspěvku
  8. rozhoduje o vyloučení člena ze Svazu
  9. rozhoduje o zániku Svazu a způsobu majetkového vypořádání

§ 16
Představenstvo

 1. Představenstvo je nejvyšším orgánem Svazu v období mezi valnými hromadami.
 2. Rozhodnutí představenstva může být z časových důvodů provedeno způsobem per rollam.
 3. Jednání představenstva se zúčastňuje tajemník Svazu a podle vlastního rozhodnutí předseda dozorčí rady, oba s hlasem poradním, případně výkonný ředitel, je-li tato funkce zřízena a členové dozorčí rady se souhlasem představenstva.
 4. Řádný člen představenstva může být zastoupen. Pověřený zástupce předkládá na jednání písemná stanoviska zastupovaného člena k projednávaným bodům a má při hlasování hlas poradní.
 5. Představenstvo odpovídá za veškerou svoji činnost valné hromadě.

§ 17
Povinnosti a odpovědnost představenstva

 1. Představenstvu přísluší:
  1. rozhodovat o základních otázkách realizace poslání Svazu, vycházejíce přitom ze zaměření činnosti Svazu
  2. rozhodovat o nejnutnějším rozsahu svazového aparátu a formě a rozsahu zapojení volených funkcí
  3. rozhodovat o případném nákupu, prodeji, najímání a pronajímání nemovitostí a jiného majetku
  4. rozhodovat o účasti Svazu v jiných organizacích a o případné majetkové účasti v nich
  5. volit ze svých členů prezidenta, I. viceprezidenta, viceprezidenty a jmenovat tajemníka a výkonného ředitele
  6. vykonávat usnesení valné hromady
  7. předkládat valné hromadě zejména:
   • návrhy dlouhodobé koncepce rozvoje Svazu
   • návrhy hlavních směrů činnosti Svazu a prostředky pro dosahování těchto cílů
   • návrh rozpočtu Svazu, sestavený dle potřeb Svazu s přihlédnutím k potřebám jednotlivých sekcí
   • návrhy plánů činnosti Svazu a zprávy o jejich plnění
   • výroční zprávu o činnosti představenstva
   • po projednání v dozorčí radě výsledky hospodaření za uplynulý rok
   • jiné materiály, vyplývající ze Stanov nebo z rozhodnutí předchozích valných hromad
  8. projednávat a schvalovat zejména:
   • zprávy pro jednání valných hromad, zejména zprávu o činnosti a hospodaření Svazu
   • návrhy na zřizování, změnu a rušení účasti v jiných organizacích
  9. stanovit mzdu či odměnu prezidenta Svazu
  10. dohlížet na činnost prezidenta a viceprezidentů Svazu
 2. Počet členů představenstva stanoví valná hromada.
 3. Valná hromada volí a odvolává členy představenstva.
 4. Představenstvo je voleno na období tří let.
 5. Funkční období členů představenstva nekončí dříve, než je zvolen či kooptován za odcházejícího člena jiný člen.
 6. Opětovná volba členů představenstva je možná.

§ 18
Zasedání představenstva

 1. Představenstvo se schází ke svým jednáním nejméně čtyřikrát do roka.
 2. Na písemnou žádost kteréhokoliv člena představenstva musí prezident nebo pověřený zástupce nejpozději do 15 dnů po doručení takové žádosti představenstvo svolat.
 3. Pro svolání představenstva platí stejná ustanovení jako pro svolání valné hromady (§ 12).
 4. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li jednání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
 5. Pro platnost usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů.
 6. Jednání řídí prezident Svazu, popřípadě v jeho zastoupení jeden z pověřených viceprezidentů.
 7. O průběhu jednání se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající.
 8. V nutných případech, které nesnesou odkladu, může prezident nebo jeden z viceprezidentů vyvolat usnesení představenstva per rollam písemným, e-mailovým nebo faxovým dotazem. Taková usnesení jsou platná, pokud s usnesením per rollam souhlasí všichni prokazatelně dosažitelní členové představenstva. Takové usnesení musí být na nejbližší schůzi představenstva zaznamenáno v zápise z jednání.

§ 19
Prezident a viceprezidenti Svazu

 1. Prezident Svazu, 1.viceprezident a viceprezidenti jsou voleni představenstvem tajným hlasováním na dobu tří let. Opětovné zvolení je možné.
 2. Prezident Svazu může být zaměstnancem Svazu na plný nebo částečný pracovní úvazek.
 3. Prezident zastupuje Svaz a jedná jeho jménem ve všech otázkách, vyplývajících z plnění poslání Svazu. V době jeho nepřítomnosti ho zastupuje 1. viceprezident.
 4. Prezident řídí práci tajemníka Svazu a dohlíží na činnost sekretariátu Svazu.
 5. Prezident uzavírá či rozvazuje pracovní poměr s tajemníkem Svazu, stanoví jeho mzdu a určuje rozsah jeho pracovních povinností.

§ 20
Výkonný výbor

 1. Výkonný výbor řídí činnost Svazu v období mezi zasedáními představenstva Svazu.
 2. Výkonný výbor tvoří prezident Svazu, 1 viceprezident a viceprezidenti.
 3. Jednání výkonného výboru se zúčastňují tajemník Svazu, výkonný ředitel, je-li ustanoven a zpravidla i předseda dozorčí rady, s hlasy poradními.
 4. Předseda dozorčí rady musí být o jednání výkonného výboru informován s dostatečným předstihem.

§ 21
Dozorčí rada

 1. Dozorčí rada je nejvyšším kontrolním a revizním orgánem Svazu.
 2. Dozorčí rada je tří až pětičlenná.
 3. Členy dozorčí rady volí a případně odvolává valná hromada. Členové dozorčí rady jsou voleni na období tří let a opětovné zvolení je možné.
 4. Funkční období odcházejícího člena dozorčí rady nekončí dříve, pokud za něj není zvolen či kooptován nový člen.
 5. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí její zasedání.
 6. Členem dozorčí rady nemůže být člen představenstva ani pracovník aparátu.
 7. Povinnosti dozorčí rady jsou zejména:
  1. vyjadřovat se k sestavě výsledků hospodaření a k návrhu ročního rozpočtu
  2. přezkoumávat účty a vyjádřit se k roční zprávě o hospodaření Svazu za uplynulý rok, předkládané valné hromadě
  3. vyjadřovat se k zásadním materiálům, které jsou předkládány valné hromadě k projednání
  4. dohlížet a prověřovat finanční hospodaření Svazu a spravování majetku Svazu
  5. kontrolovat stav členské základny, správnost a úplnost platby členských příspěvků
  6. navrhovat představenstvu nebo valné hromadě opatření, která považuje za nezbytná.
 8. Dozorčí rada je oprávněna svolat mimořádné zasedání valné hromady. Při jejím svolání se postupuje podle § 12.

§ 22
Sekretariát Svazu

 1. Sekretariát je zřízen v sídle Svazu.
 2. Sekretariát je personálně obsazen tajemníkem, případně výkonným ředitelem a dalšími zaměstnanci, zpravidla ekonomicko administrativního zaměření, v rozsahu určeném představenstvem (§ 17).

§ 23
Tajemník Svazu

 1. Tajemník je zaměstnancem Svazu, zpravidla v trvalém pracovním poměru na plný pracovní úvazek.
 2. Tajemník Svazu je řízen prezidentem Svazu, nebo jeho 1.viceprezidentem.
 3. Základní povinnosti tajemníka jsou zejména:
  1. jednat jménem Svazu v pracovně právních vztazích
  2. v činnostech, které jsou charakterizovány jako základní poslání Svazu, jednat v souladu s rozhodnutím valné hromady, představenstva nebo výkonného výboru, případně na základě pověření, daného mu předsedou Svazu
  3. řídit činnost sekretariátu Svazu a spravovat jeho majetek
  4. uzavírat či rozvazovat pracovní poměr se zaměstnanci sekretariátu, stanovovat jejich mzdu a pracovní podmínky
 4. Sekretariát Svazu je současně sekretariátem valné hromady, představenstva, výkonného výboru a dozorčí rady.
 5. Sekretariát ve své práci využívá činností svazových odborných komisí i jednotlivých odborných sekcí, expertních skupin, specializovaných poradenských organizací, vědeckých a výzkumných institucí a dalších aktivit.

§ 24
Zřízení funkce výkonného ředitele svazu

V případě, že zvolený prezident svazu nebude tuto funkci vykonávat v řádném pracovním poměru a bude úkoly prezidenta vykonávat při svém zaměstnání, může představenstvo svazu rozhodnout o zřízení funkce výkonného ředitele Svazu.

§ 25
Odborná sekce

 1. Odborná sekce je orgánem Svazu
 2. Předmětem činnosti odborné sekce je zastupování členů v daném dopravním oboru či v oboru s dopravou souvisejícím s cílem naplnit záměry Svazu, aby se stala plnohodnotnou součástí evropského dopravního trhu.
 3. V čele sekce stojí předseda, který je volen členy sekce dle sekcí schváleného volebního a hlasovacího řádu.
 4. Volební období je tříleté a opětná volby do funkce předsedy je možná.

§ 26
Zásady hospodaření

 1. Majetek Svazu tvoří členské příspěvky, dary, nevyčerpané prostředky rozpočtu minulého období, majetkové účasti na podnikání jiných osob, dále pak movitý i nemovitý majetek Svazu.
 2. Svaz hospodaří na základě rozpočtu, každoročně schvalovaného valnou hromadou.
 3. Finanční zdroje jsou zejména:
  1. příspěvky členů dle rozhodnutí valné hromady (§ 15, odst. 2 f nebo § 9, odst. 3)
  2. dobrovolné příspěvky členů nad rámec povinného členského příspěvku
  3. dary
  4. účelové příspěvky
  5. příjmy z vlastních činností

§ 27
Zrušení Svazu a likvidace

 1. Ke zrušení Svazu může dojít rozhodnutím valné hromady, pokud pro zrušení hlasuje více než sedmdesát pět procent přítomných.
 2. Plnomocníky k provedení likvidace (dále likvidátor) jsou členové představenstva, pokud valná hromada nerozhodne jinak.
 3. Likvidátor postupuje podle platných předpisů s tím, že zejména:
  1. soustředí finanční prostředky Svazu na jednom účtu u jednoho peněžního ústavu
  2. vypořádá odvody daní, pojištění a jiných poplatků
  3. vypořádá závazky a pohledávky
  4. zpeněží majetek Svazu nejhospodárnějším a nejrychlejším způsobem,nebo s ním jinak naloží podle rozhodnutí členů
  5. dokončí rozjednané záležitosti
  6. podává členům zprávy o průběhu likvidace
  7. sestaví účetní uzávěrku ke dni skončení likvidace a spolu s konečnou zprávou o celém průběhu likvidace ji předá členům Svazu.

§ 28
Přechodné a zrušovací ustanovení

Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou, konanou dne 18. února 2004 a od tohoto data jsou platné. Stanovy je možno měnit jen na základě rozhodnutí valné hromady Svazu. Dnem platnosti těchto stanov se ruší stávající stanovy.

V Praze, dne 18.2.2004