Zpráva
z partnerského setkání Svazu dopravy České republiky a sekcí dopravy a přepravy hospodářské komory Rakouska

Místo konání: Rakousko - Salzburk

Termín konání: 22. - 27. září 2003

Způsob dopravy: vlastní

Účastníci: viz příloha č.1

Program: viz příloha č.2

Cíl mise:

K bodu programu: návštěva městského podniku pro energetiku dopravu a telekomunikace Salzburg AG

Průvodcem při návštěvě podniku byl jeho generální ředitel Gunter Mackinger, který v počátku podrobně seznámil účastníky s historií a současnými změnami dopravního podniku a posléze umožnil zjištění samotné funkčnosti dopravního podniku návštěvou řídícího střediska, pracoviště údržby, jízdou Salzburger Lokalbahn a trolejbusem. Dopravní podnik zemského hlavního města Salzburg AG prošel v roce 2003 velkou transformací. Cílem sloučení řízení divizí společnosti Salzburg AG bylo zvýšeni kva-lity dopravy, lepší provázanost spojů, ale také přiblížení MHD prozatím neosloveným zákazníkům. Do května 2003 byl podnik rozdělen na dvě divize:
StadtBus, která zajišťovala provoz na 135 kilometrech sítě autobusové a trolejbusové dopravy se 44 miliony přepravených cestujících ročně.

Salzburger Lokalbahn (SLB), která měla na starost provozování místní dráhy tramvajového charakteru, ale také lanovku FestungsBahn či výtah MonchsbergAufzug. SLB zajiš-ťuje také elektrický provoz na místní dráze Salzburg - Burmoos - Laf1)-prechtshausen a na odbočné trati Burmoos - Trimmelkam, jejichž kolejová síť měří 35 km.

Divize StadtBus a SLB byly řízeny dvěma řediteli s vlastním aparátem a jakési "zastřešení" salcburské MHD pak zajišťoval dopravní podnik, který byl začleněn do městské akciové spo-lečnosti Salzburg AG. Dříve dopravce používal název Salzburger Verkehrs-gesellschaft (SBG). V květnu 2003 bylo celé řízení celé městské dopravy soustře-děno do jedněch rukou a jediný ředitel se stává ředitelem jak pro divizi StadtBus, tak pro SLB. Dopravní podnik se tak stal kompaktnějším a může se lépe připravovat na volnou soutěž v rámci zemí Evropské unie. Cílem společnosti Salzburg AG je zvýšení nabídky spojů a zatraktivnění městské dopravy hlavně pro ty občany či návštěvníky, kteří používají ke svým jízdám osobní automobily. Zde je nutné zdůraznit, že Salzburg vlastní jednu z největších trolejbuso-vých sítí v Evropě a dlouhodobým záměrem města i dopravce je postup-né rozšiřování této vysoce ekologické dopravy. K trolejbusové dopravě se společnost vyslovuje optimisticky, neboť optimalizace městské dopravy v Mozartově rodném městě počítá s dalším rozvojem. V úvahu byly brány například i autobusy na ply-nový pohon, ale společnost dala přednost variantě převedení většiny stávajících autobusových tratí na trolejbus. Salzburg AG je jeden z nej-větších trolejbusových dopravních podniků v Evropě s dlouholetou tradicí, neboť trolejbusy v Salzburgu jezdí od 1. října 1944. K autobusům na plynový pohon, a to na zemní plyn (CNG), resp. propan-butan (LPG) se společnost vyjadřuje dosti skepticky, neboť podle ní je jejich pořizovací hodnota velmi vysoká a cena za údržbu taktéž. V jejich prospěch hovoří snad jen jejich levnější a samozřejmě ekologičtější provoz. Místní dráha tramvajového typu Salzburger Lokalbahn by měla v nejbližších několika letech jezdit jako podzemní dráha až do centra města. Již dnes je zaústěna pod hlavní nádraží 688, kde má dočas-nou konečnou stanicí. Odtud by trasa měla pokračovat tunely až do historického jádra, čímž se nejen zvýší nabídka spojů městské dopra-vy, ale celý systém se i zatraktivní". Je zvažována i varianta začlenění traťového úseku ÓBB Salzburg - Golling do systému městské dopravy. Tím by vznikla i jakási síť městské rychlodráhy, v německy mluvících zemích známá spíše jako S-Bahn.

Je třeba zdůraznit, že v celém dopravním podniku panuje vzorná čistota a na každém kroku je vidět, že město Salzburg nepodporuje městskou dopravu pouze proklamačně, ale i ekonomicky. Výstavba napájecích stanic a dodávka trakční elektřiny z prostředků města je, dle mého názoru, jedním z hlavních důvodů, který vedl dopravce Salzburg AG k upřednostnění trolejbusové dopravy.

Souprava Saltzburgem Lokalbahn Ředitel Saltburg AG Gunter Mackinger
Trolejbus VanHool AG 300T/Kiepe - budoucnost MHD Saltzburg

K bodu programu: návštěva firmy Lagermax

Průvodcem byl technický ředitel, který v úvodu seznámil účastníky s historií firmy a podal základní firemní informace. Vyzdvihl důraz, který firma klade na logistiku a provedl účastníky celým rozsáhlým areálem. Je třeba říci, že v celé firmě panuje pevný důsledně promyšlený logistický řád a pořádek. Na každém kroku je zřejmá velká výše vložených investic. Firma je vybavena velmi moderními sklady, skladovou a dopravní technikou, která je plně podporována špičkovou informační a výpočetní technikou. Na příkladu této firmy je možno velmi dobře odhadnout kam musí směřovat moderní spediční firma, aby dokázala naplnit dopravní globalizační požadavky klientů v celém světě.

Prezentace: