Zpráva z podnikatelské mise Svazu dopravy České republiky

Místo konání: Belgie, Francie a Lucembursko Doprava po dobu mise

Termín konání: 27. srpna - 6. září 2003

Způsob dopravy: autobus

Cíl mise:

Belgie - Brusel - program byl připraven pod patronací CEBRE

ředitelka CEBRE p.Jakubcová Paní Blanka Jakubcová /ředitelka CEBRE/ seznámila účastníky se samotnou strukturou a posláním CEBRE = Czech Business Representation = Česká podnikatelská reprezentace při Evropské unii. Zakladatelem byla Hospodářská komora ČR (HK) cebre@komora.cz, Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP) cebre@spcr.cz a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS) konfederace@socr.cz. Základním cílem prezentace je obhajoba českých podnikatelských zájmů před a po vstupu ČR do Evropské unie. K naplnění svého cíle CEBRE získala podporu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a agentury CzechTrade.

CEBRE

V dalším byli účastníci seznámeni s bruselským programem:

Čtvrtek 28.srpna 2003

  9:00 hod   Návštěva Evropského parlamentu, rue Wiertz, budova Paul-Henri Spaak
  11:00 hod   Jednání na DG Competition, pan John Clark, rue Joseph II, 70
Nařízení 1400/2002
  15:00 hod   Jednání na DG Enlargement, pan Stéphane Ouaki, rue la Loi 170
Přechodná období, změny v systému dopravy do třetích zemí po vstupu ČR do EU.
  16:30 hod   Jednání na DG Enterprise, pan Neil Bowerman, rue d´Arlon 88
Novinky v politice ke zvýšení bezpečnosti silniční dopravy včetně návrhu směrnice na povinné vybavení trucků a autobusů dalšími bezpečnostními zařízeními

Pátek 29.srpna 2003

  9:00 hod   Jednání na DG TREN, pan Richard Mason, rue De Mot 28
Kabotáž, harmonizace dálničních poplatků, ekobody v Rakousku
  10:30 hod   Stálá mise ČR při EU, pan Vladimír Slavíček, rue Caroly 15
  15:00 hod   Stálá mise ČR při EU, paní Andrea Löfflerová - právní zastoupení firmy Kocián-Šolc-Balaštík v Bruselu
Rozhodovací proces v EU a jeho možné ovlivňování, účinnost právních aktů Evropských společenství, řešení případných sporů (včetně pravomocí Evropského soudního dvora)

K bodu programu: Návštěva Evropského parlamentu

Co je to Evropská unie:

Její cíle:

Budova parlamentu EU

K úspěšnému dosažení svých cílů je unie vybavena:

Instituce a orgány unie:

Pravomoci a kompetence Evropského parlamentu

Evropský parlament má tři základní pravomoci: Přednášejíci Mgr. Huba

Zákonodárná pravomoc

Rozpočtová pravomoc

Čerpání rozpočtu

Získávání rozpočtových příjmů je od roku 1997 financováno z vlastních zdrojů

Schvalování rozpočtu

Pravomoci v oblasti demokratické kontroly

Organizace a způsob práce

Amfiteátr parlamentu - Brusel

Předsednictvo a kancelář

Vstupní hala EU

Parlamentní výbory

Závěrem obsáhlé prezentace o Evropské unii a práci Evropského parlamentu byla přímá návštěva amfiteátru Parlamentu

K bodu programu: Nařízení Evropské komise (ES) č. 1400/2002 John Clark

Diskuse

Účastníky mise bylo zdůrazněno, že výrobní firmy převážně preferují za dealery kapitálově silné firmy, a to na úkor firem kapitálově slabších. Ze strany přednášejícího bylo zdůrazněno, že komise EU jsou schopny nastolit pevná a rovná pravidla tržního prostředí, ale nejsou schopna, a ani nechtějí, předepisovat velikost kapitálu, kterou výrobní firmy od prodejců požadují. Pokud kapitálově slabší střední malé a firmy chtějí uplatňovat svůj vliv na trhu, musí se za tímto účelem sdružovat, jinak nemají možnost ovlivnit rozhodování kapitálově silných výrobců či prodejců.

K bodu programu: Přechodná období, změny v systému dopravy do třetích zemí po vstupu ČR do EU

Diskuse

Po obsáhlé diskusi došlo ke shodě, že je nutné, aby Svaz dopravy ČR, jako největší podnikatelské uskupení dopravců v ČR obdržel úplné znění přístupové zprávy o dopravě, včetně konečné zprávy, neboť případné uplatnění ochranných opatření EU by mělo přímý dopad na český dopravní trh.

K bodu programu: Novinky v politice ke zvýšení bezpečnosti silniční dopravy včetně návrhu směrnice na povinné vybavení trucků a autobusů dalšími bezpečnostními zařízeními

Diskuse

K bodu programu: Kabotáž, harmonizace dálničních poplatků, Ekobody v Rakousku Richard Mason - komisař pro energii a dopravu, Ondřej Hradil CEBRE

Kabotáž

Byla vždy velkým problémem a trvalo 30 let než bylo umožněno dopravcům v celé EU volné provozování kabotáže. V podstatě se začala postupně uvolňovat v průběhu 80tých let a k plnému uvolnění došlo až ve druhé polovině 90-tých let. Bylo dohodnuto, že max. doba pro plné uvolnění současných členů EU, pro všechny přistupující státy do EU je 5 let s tím, že jednotlivé státy mohou limity snížit. Postup je takový, že členský stát předloží zprávu, že potřebuje ochránit vlastní dopravní trh, a aby byl systém flexibilní, musí každá kandidátská země dohodnout samostatné podmínky pro počáteční období. Tento systém se v EU velmi osvědčil a proto se zavedl i pro přistupující země. Je třeba zdůraznit, že problém kabotáže je v dopravním trhu nepodstatný neboť celkově kabotáž nepřesahuje 1% celkového objemu přeprav EU.

Diskuse

Účastníky bylo konstatováno, že v Česku je značné množství zahraničního kapitálu podnikajícího v dopravě a tudíž problém kabotáže pro domácí podnikatele není pouze problémem zástupným. Domácí podnikatelé očekávali, že budou v silniční dopravě velmi rychle sjednoceny podmínky bezpečnostní, sociální a technické s tím, že od toho to se odvine další postup pro plné uvolnění kabotáže. Komisař konstatoval, že kabotáž je pouze 1% dopravního trhu a i mezinárodní firmy si uvědomují velkou konkurenční výhodu. Komise toto vnímá a doporučuje po dvou letech provedení kontroly a dle jejího výsledku určit další doporučující, či určující, postup EU ve věci kabotáže.

Zpoplatnění infrastruktury v EU

Diskuse

Bylo konstatováno, že je nedostatek strojků k montáži pro výběr elektronického mýtného v Německu. Dále bylo poukázáno na kompenzaci ve prospěch německých dopravců a skutečnost, že získané prostředky nejsou vloženy ve prospěch silniční dopravy, ale dopravy železniční. Vyjádření pana Masona - před třemi týdny se komisařka pro dopravu setkala s německými partnery ve věci technických náležitostí a bylo dohodnuto, že zavedení výběru mýtného se odkládá zatím o dva měsíce. Začala pracovat technická skupina, která velmi tvrdě tlačí na protistranu za účelem splnění dodacích podmínek. Co se týče kompenzace pro německé dopravce je třeba již nyní říci, že podpora není určena pouze pro německé dopravce, ale pro všechny uživatele dálnic. Co se týče námitky, že výnosy nejsou využívány ve prospěch silniční dopravy je třeba říci, že pokud jsou využívány v rámci sektoru dopravy je toto umožněno platnou direktivou EU.

Ekobody

Diskuse

Pokud se systém neprodlouží nemají české firmy problém. Pokud ano, bude se diskutovat o přídělu pro ČR. Z pozice ČR by měla být formována pozice, kolik potřebuje Ekobodů.
Zákaz nočního provozu kamionů
Systém platil do konce března a nyní se chce zavést zákaz dovozu určitého sektoru výrobků. Evropská komise se zabývala těmito náměty Rakouska a rozhodla, že jde o marginální záležitost Rakouska, neboť při noční dopravě je o 100% větší celní poplatek. Sektorové omezení dovozu zboží komise zamítá, neboť je názoru, že je v rozporu s komunitárním právem a o výsledku rozhodne Evropský soudní dvůr, který zatím zakázal Rakousku uplatnění na omezenou dobu s tím, že tento zákaz je ve vazbě na výběr elektronického mýtného. Rakouský výběr mýtného je založen na technologiích standardních , oproti velmi modernímu systému německému. Uvažuje EU o podpoře kombinované dopravy? Na její podporu existuje intermodiální program Marco Polo. Velkým projektem je koridor Dunaj, Odra, Labe pro spojení se severním mořem. Je však otázkou jak se tento projekt promítne do praxe.

V dalším pan Mason seznámil přítomné s provedenou před vstupní kontrolou přistupujících států do EU, které se osobně zúčastnil. Kontrola byla prováděna pěti experty v oblastech:

Výsledkem kontroly je skutečnost, že Česká republika, která legislativu EU zapracovala do předpisů velmi rychle je v samotné implementaci do praxe nejhůře připravenou zemí z nově přistupujících. V diskusi zaznělo, že je nutné požádat ministra dopravy o zprávu z této kontroly a požadovat na MD co možná nejrychlejší nápravu.

Na závěr bylo ze strany pana Masona doporučeno dopravním podnikatelům:

K bodu programu: Stálá mise ČR při EU Stálá mise ČR při EU - zleva V.Zázvorková, p.Slavíček, A.Löflerová

K bodu programu: paní Andrea Löfflerová, bruselská pobočka české advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík

Evropské a komunitární právo přetváří již nyní právní prostředí i v ČR. Bylo zdůrazněno, že velmi je důležité, aby podnikatelé znali alespoň základy právního prostředí EU a pochopili, jaké důsledky pro ně z jednotlivých evropských právních předpisů plynou.

Nařízení (Evropské komise, Rady, Parlamentu) je na území všech členských států okamžitě platné a přímo aplikovatelné. Firmám a jednotlivcům tedy z něj vyplývají přímo práva a povinnosti. Po vstupu ČR do EU bude mít v případě rozporu přednost před českými zákony. Vstupem do EU v ČR začnou platit všechna nařízení EU, na které se nevztahuje případná sjednaná výjimka z přístupové smlouvy.
Evropská směrnice - nezavazuje firmy a jednotlivce, ale členské státy, kterým je adresovaná. Na rozdíl od nařízení se musí nejprve implementovat do českého právního řádu, teprve pak je pro české firmy a jednotlivce závazná. Členské státy mají povinnost dosáhnout směrnicí předepsaného výsledku, ale mají možnost volby prostředků, kterými jej dosáhnou. Prostor pro ovlivnění legislativního procesu se v případě směrnice otevírá např. i zájmovým uskupením nejenom při přijímání směrnice na evropské úrovni, ale též při ovlivnění konečné podoby českého právního předpisu, kterým je směrnice do českého práva provedena.

Legislativní proces: Komise navrhuje (většinou před předložením návrhu umožní veřejnosti, t. j. např. i zájmovým sdružením v dotčeném sektoru, vyjádřit svůj názor k věci) - přijímá Rada - schvaluje Parlament. Je jasné, že různé státy mají různé zájmy. Evropská legislativa vzniká na návrh Komise. Rada ministrů a nyní i Parlament mají zákonodárné pravomoce a musí se dohodnout. Pokud k dohodě nedojde, nastupuje tzv. smírčí výbor, pokud ten neuspěje, právní předpis není přijat. Je pravdou, že úředníci komise jsou ve valné většině případů profesionálové, kteří konají ve prospěch Společenství. Na druhou stranu Rada a Parlament jsou spíše politické orgány ovlivňované různými politickými zájmy členských států. Komise, která návrh právního předpisu předkládá, má vždy právo jej až do jeho přijetí stáhnout, např. pokud usoudí, že v důsledku zásahů Rady a Parlamentu došlo k takovým úpravám, že by již nebyl schopen plnit svůj účel.

Soudní orgány ES: Evropský soudní dvůr a Soud prvního stupně. Evropský soudní dvůr poskytuje autoritativní výklad evropského práva a jeho úkolem je zajistit, aby bylo právo dodržováno. Soud prvního stupně vznikl až na počátku 90. let pro odlehčení agendy Evropského soudního dvora, je v zásadě přezkoumacím orgánem proti rozhodnutím Komise.

Evropské právo má v případě konfliktu s českým právním předpisem přednost, to znamená, že příslušný správní orgán či soud má povinnost neaplikovat takový český právní předpis. Musíme se naučit počítat s tím, že k prosazení evropského práva v ČR bude po vstupu do EU existovat další nástroj: možnost obrátit se s dotazem k Evropskému soudnímu dvoru.
Příklad: Pokud český správní orgán (či český soud) odmítne výkon práva žadateli a pokud se jedná o právo vyplývající z práva EU, má český soud možnost, event. též povinnost se dotázat se na správný výklad Evropského soudního dvora. Tento výklad je potom pro český soud závazný při vydání rozhodnutí v České republice.

Smlouva o přistoupení ČR k EU je pro české firmy a jednotlivce velmi důležitým právním předpisem, stejně důležitým, jako zakládací smlouvy Evropských společenství či Evropské unie. Pro Českou republiku je relevantní nejen příloha č. V k Aktu přistoupení (Akt o přistoupení je součástí Smlouvy o přistoupení), z níž vyplývají přechodná ustanovení, ale též např. příloha č. II a III, kterými se s ohledem na přistoupení mění již dnes platné právo EU. Zajímavým ustanovením je též článek 55 Aktu o přistoupení, který umožňuje, aby nový členský stát požádal o dočasnou výjimku z uplatnění určitého evropského předpisu, pokud tento byl přijat v době od 1. 11. 2002 do data podpisu Smlouvy o přistoupení, tedy do 16. 4. 2003. Musí však pro to uvést závažné důvody a svoji žádost předložit tak, aby o ní mohla Rada rozhodnout na návrh Komise do vstupu ČR do EU, tedy do 1. 5. 2004.

Malé státy musí v EU prosazovat své zájmy spojováním sil. Velmi důležitá je regionální spolupráce, nejen na úrovni států, ale i např. na úrovni zájmových sdružení a asociací (zde např. asociace dopravců), neboť je tak možné zvýšit svoji viditelnost a lépe prosazovat své zájmy.

Francie - Paříž, Lille

K bodu programu: Návštěva RATP Paříž Přednáška z RATP Thiery Lansier - personální ředitel

Rok 2002 Metro Tramvaje Autobusy Celkem
     
Počet v miliónech přepravených cestujících 1 283,3 410,0 968,1 2 661,4
     
Počet v miliónech ujetých kilometrů 6 000,0 4 100,0 2 600,0 12 700,0
     
Počet vozidel 2 969,0 117,0 3 224,0 6 310,0

Diskuse

K bodu programu: Návštěva firmy Keolis - Lille

Jízda TVG do Lille

Lucembursko - Lucemburk

K bodu programu: Veřejná doprava Lucemburk

Muzeum tramvají - ředitel Georges Feltz

Diskuse

Praha 19.září 2003

Zpracoval: Petr Kašík, výkonný ředitel Svazu dopravy ČR

Příloha:

Základní charakteristiky společnosti Keolis a jejich mezinárodní reference